page_banner

Heidelberg Täze Maliýe ýylyny ýokary sargyt göwrümi, girdejiligini ýokarlandyrmak bilen başlaýar

2021/22-nji Maliýe Maliýe Guramasynyň geljegi: Iň azyndan 2 milliard ýewro satuwyň köpelmegi, EBITDA margininiň 6% -den 7% -e çenli ýokarlanmagy we salgytlardan soň birneme oňyn netije.

news 1

Heidelberger Druckmaschinen AG 2021/22-nji maliýe ýylyna (2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli) oňyn başlangyç etdi. Regionshli sebitlerde diýen ýaly bazaryň giňden dikeldilmegi we toparyň özgertmeler strategiýasyndan artýan üstünlikleriň netijesinde kompaniýa birinji çärýekde satuwda we amal girdejisinde wada berlen gowulaşmalary amala aşyrmagy başardy.

Sectorshli pudaklarda diýen ýaly giň gerimde dikeldiş sebäpli Heidelberg 2021/22-nji Maliýe Maliýe Maliýe Maliýe Guramasynyň birinji çärýeginde 441 million ýewro töweregi satuwy hasaba aldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende has gowydy (330 million ýewro).

Has ýokary ynam we degişlilikde maýa goýmak üçin has uly taýýarlyk, gelýän sargytlaryň 346 million ýewrodan 652 million ýewro çenli 90% -e (öňki ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende) ýokarlanandygyny gördi. Bu, sargyt yzky bölegini 840 million funt sterlinge çenli ýokarlandyrdy, bu bolsa tutuş bir ýyl üçin niýetlenen maksatlara ýetmek üçin oňat esas döredýär.

Şeýlelik bilen, satuwyň aç-açan peselendigine garamazdan, gözden geçirilýän döwür üçin görkeziji 2019/20-nji ýy (11 million ýewro) krizisden öňki derejeden ýokary boldy.

“2021/22-nji maliýe ýylynyň höweslendiriji başlangyç çärýeginde görkezilişi ýaly, Heidelberg hakykatdanam eltýär. Global ykdysady dikelişden we amal girdejililiginiň ep-esli gowulaşmagyndan aljyraňňylyk bilen, tutuş bir ýyl üçin yglan edilen maksatlara ýetmek üçin hem umytly garaýarys "-diýdi.

Tutuşlygyna alanyňda, 2020/21-nji maliýe ýylyna bolan ynam, Hytaýda geçirilen üstünlikli söwda sergisiniň sargytlary bilen birlikde 652 million ýewro girdeji getirýän buýruklara we ekwiwalent bilen deňeşdirilende 89% ýokarlanmagyna sebäp bolan giň bazaryň dikeldilmegi bilen güýçlendirilýär. geçen ýylyň çärýegi.

Islegiň ýokary göterilişini göz öňünde tutup, esasanam “Speedmaster CX 104 uniwersal metbugat” ýaly täze önümler üçin Heidelberg, dünýäde birinji orunda durýan Hytaýda Hytaýda bazaryň öňdebaryjy ornuny dowam etdirip biljekdigine ynanýar.

Ykdysady taýdan berk ösüşe esaslanyp, Heidelberg girdejili ýokarlanmak tendensiýasynyň indiki ýyllarda hem dowam etmegine garaşýar. Bu, kompaniýanyň üýtgedip gurmak çärelerini durmuşa geçirmegi, girdejili esasy işine ünsi jemlemek we ösüş ugurlaryny giňeltmek bilen baglanyşyklydyr. 2021/22-nji maliýe ýylynda takmynan 140 million ýewro tygşytlamak çak edilýär. Jemi 170 million ýewrodan ýokary tygşytlylyk, 2022/23-nji Maliýe ýylynda doly güýje girer we EBIT nukdaýnazaryndan ölçelýän toparyň iş nokadynyň dowamly azalmagy bilen 1,9 milliard ýewro töweregi bolar diýlip garaşylýar.

“Kompaniýany özgertmek üçin eden ägirt uly tagallalarymyz indi öz miwesini berýär. Amal netijämizde garaşylýan gowulaşmalar, ep-esli erkin pul akymynyň potensialy we berginiň taryhy taýdan pes derejesi sebäpli, geljege ägirt uly mümkinçiliklerimizi durmuşa geçirip biljekdigimize maliýe taýdan gaty ynamly. Heidelbergiň bu ýagdaýa soňky gezek gelenine ençeme ýyl boldy "-diýip, Markus A. Wassenberg aýtdy.

Gözden geçirilýän döwürde arassa iş kapitalynyň aýdyň gowulaşmagy we Wiesloçda bir bölek ýer satmakdan onlarça million ýewro pul serişdeleriniň gelmegi erkin nagt pul akymynyň ep-esli gowulaşmagyna getirdi, -63 funtdan milliondan 29 million ýewro çenli. Kompaniýa, 2021-nji ýylyň iýun aýynyň ahyryndaky arassa maliýe bergisini taryhy taýdan iň pes derejesine 41 million ýewro çenli azaltmagy başardy (öňki ýyl: 2 122 million). Leverage (EBITDA gatnaşygyndaky arassa maliýe karzy) 1,7 boldy.

Sargytlaryň aç-açan oňyn ösüşini we birinji çärýekde höweslendiriji iş netijeleriniň tendensiýalaryny we COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly dowam edýän näbelliliklere garamazdan, Heidelberg 2021/22-nji maliýe ýyly üçin göz öňünde tutulýar. Kompaniýa satuwlaryň azyndan 2 milliard ýewro çenli ýokarlanmagyna garaşýar (öňki ýyl: 13 1,913 million). Girdejili esasy işine gönükdirilen häzirki taslamalara esaslanyp, Heidelberg 2021/22-nji maliýe ýylynda aktiwleri dolandyrmakdan has köp girdeji gazanmagyna garaşýar.

Meýilleşdirilen amallardan alynýan girdejiniň derejesi we wagty entek ýeterlik derejede bahalandyrylyp bilinmeýänligi sebäpli, öňki ýyl derejesine (öňki ýyl: 5 töweregi) EBITDA margininiň 6% bilen 7% aralygynda garaşylýar. üýtgedip gurmagyň täsirlerini goşmak bilen).


Iş wagty: Awgust-17-2021