page_banner

Çap senagaty has gysga çap işleriniň geljegine taýýarlanýar, täze tehnologiýa: Smiters

Çap ediş hyzmatlaryny üpjün edijiler (PSP) tarapyndan sanly (inkjet we toner) presslere has köp maýa goýum bolar.

news 1

Geljekki onýyllykda grafika, gaplamak we neşir etmek üçin kesgitleýji faktor, alyjylaryň gysga we has çalt çap edilmegi üçin talaplary çap etmek üçin sazlanar. Bu, çap satyn almagyň çykdajy dinamikasyny düýpgöter üýtgeder we täjirçilik landşafty COVID-19 tejribesi bilen üýtgän hem bolsa, täze enjamlara maýa goýmak üçin täze bir şert döredýär.

Bu düýpli üýtgeşiklik, ýaňy-ýakynda neşir edilen Smiters-den Çap ediş bazaryna ylgaw uzynlygynyň üýtgemeginiň täsiri barada jikme-jik öwrenilýär. Bu has gysga öwrümli komissiýalara göçürmegiň çap otagynyň işine, OEM dizaýnynyň ileri tutulýan ugurlaryna we substratyň saýlanyşyna we ulanylyşyna edýän täsirini seljerýär.

Smitersiň okuwynyň geljek on ýylda kesgitlän esasy üýtgeşmeleriniň arasynda:

• Çap ediş hyzmatlaryny üpjün edijiler (PSP) tarapyndan sanly (inkjet we toner) presslere has köp maýa goýum, sebäbi bu has ýokary çykdajylylygy we gysga möhletli işde ýygy-ýygydan üýtgeşmeleri hödürleýär.

• Inkjet pressleriniň hili ýokarlanar. Sanly tehnologiýanyň soňky nesli, ofset litho ýaly döredilen analog platformalaryň çykyş hiline garşy çykýar, gysga möhletli komissiýalara esasy tehniki päsgelçiligi ýok edýär,

• Iň ýokary sanly çap hereketlendirijilerini gurnamak, flexo we litho çap liniýalarynda has köp awtomatlaşdyrmak üçin täzeliklere gabat geler - meselem, gamut çap etmek, awtomatiki reňk düzeltmek we robot plastinka gurnamak - sanly we meňzeş işleriň krossowerini artdyrmak. göni bäsdeşlik.

• Sanly we gibrid çap üçin täze bazar goşundylaryny derňemek boýunça has köp iş, bu segmentleri sanly çykdajylaryň netijeliligine açar we enjam öndürijiler üçin täze gözleg işlerini kesgitlär.

• Çap edýän alyjylar tölenen bahalaryň arzanlamagyndan peýdalanarlar, ýöne bu PSP-leriň arasynda has güýçli bäsdeşlik görer, çalt dolanyşyga, müşderiniň garaşyşlaryna laýyk gelmäge ýa-da gymmatlyk goşmak bilen gutarnykly görnüşleri hödürlär.

• Gaplanan önümler üçin önümleriň sanyny köpeltmek ýa-da ätiýaçlyk saklaýyş bölümleri (SKU) markalary köpeltmek, gaplamany çap etmekde sürüjini has köp dürli we gysga işlemäge goldaw berer.

• Gaplaýyş bazaryndaky dünýägaraýyş sagdynlygyna galsa-da, bölek satuwyň üýtgeýän ýüzi - esasanam elektron söwdada COVID ösmegi - kiçi kärhanalaryň bellikleri we çap edilen gaplamalary satyn alýandygyny görýär.

• Çap satyn almak onlaýn görnüşinde hereket edýär we platforma ykdysadyýetiniň modeline geçiş edýärkä, web-çap platformalaryny has giňden ulanmak.

• 2020-nji ýylyň 1-nji çärýeginden bäri ýokary göwrümli gazet we magazineurnal tiraulationlary ep-esli pese gaçdy. Fiziki mahabat býudjetleriniň azaldylmagy bilen, 2020-nji ýyllara çenli marketing has gysga maksatly kampaniýalara bil baglar we onlaýn neşirleri öz içine alýan köp platformaly çemeleşmä birleşdiriler. sosial media.

• Iş amallarynda durnuklylyga täze üns, az galyndylara we has köp gaýtalanýan çap ediş işlerine goldaw berer; şeýle hem, bio esasly wilkalar we etiki taýdan üpjün edilen, gaýtadan işlemek aňsat substratlar ýaly çig malda täzelik döretmäge çagyrýar.

• Çap ediş sargytlarynyň has sebitleşdirilmegi, sebäbi köp kompaniýalar täzeden işlemäge synanyşýarlar. Goşmaça çydamlylyk gurmak üçin COVID-den soňky üpjünçilik zynjyrlarynyň möhüm elementleri.

• Emeli intellektiň (AI) has uly ýerleşdirilmegi we çap işleriniň akylly toparlanmagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ulanylyşyny azaltmak we metbugat wagtyny optimizirlemek üçin has gowy iş programma üpjünçiligi.

• Gysga wagtyň içinde koronawirusyň ýeňilmegi bilen baglanyşykly näbellilik, markalaryň uly çapdan seresap bolmagyny aňladýar, sebäbi býudjetler we sarp edijileriň ynamy peselýär. Satyn alýanlaryň köpüsi täze arkaly çeýeligiň ýokarlanmagy üçin tölemäge taýyn

islege görä sargyt modelleri.


Iş wagty: Awgust-17-2021